حضور مجتمع سنگ کارا در نمایشگاه خصوصی بنای برتر با نام ویندو (پنجره) که با هدف ارائه ای کاملا “متفاوت و رویکرد ارتباطی جدید با جامعه حرفه ای صنعت ساختمان با همت و مشارکت بهترین برندها برای اولین بار در کشور ایران برگزار می گرددو..